Leiegaranti

FAKTA OM LEIEGARANTI BOLIG

Leiegaranti kan erstatte depositum ved leie av bolig. Dette er en garanti, ingen forsikring. Dersom det blir utbetaling under garantien må leier tilbakebetale alle utlegg til selskapet for å unngå inkasso og betalingsanmerkning.

LEIETAKER SPARER PENGER!

Velger leietaker garanti framfor innbetaling til depositumkonto, vil han/hun i stedet kunne sette depositumbeløpet inn på høyrentekonto. 

HVA KOSTER LEIEGARANTI?

Leiegaranti har en engangskostnad på 15 % av sikkerhetsbeløpet.
Eksempel:  3 års Leiegaranti
Husleie: kr 10 000 pr. mnd
Depositum/garanti:  kr. 30 000 (= 3 mnd. husleie)
15% av kr. 30 000 = kr. 4500,- 

HVORDAN FÅR MAN TEGNET LEIEGARANTI?

Leiegaranti tegnes ved inngåelse av leiekontrakt slik:
leiegaranti

Merk at garantien er gyldig i 3 år, og at systemet da krever at du setter en sluttdato for kontrakten innen tre år!

Hva garantien omfatter
Garantien gjelder bare for tidsbestemte leieavtaler. Innenfor Garantistens maksimale ansvar gjelder Garantien for Leiers betalingsforpliktelser overfor Utleier, herunder både plikt til leiebetaling og plikt til å betale eventuell erstatning for fysisk skade på leieobjektet. Forpliktelser som måtte følge av andre kontrakter/avtaler mellom Utleier og Leier, er ikke omfattet av Garantien. Der leietaker, uten gyldig oppsigelse fra Leietaker, har flyttet ut før Leiekontraktens utløpsdato, omfatter garantien også gjenstående pliktig leiebetaling frem til utløpsdatoen."

Garantitiden
Garantien gjelder kun betalingsplikt som følge av forhold inntrådt fra overlevering av Leieobjektet og frem til fraflytting, men ikke for forhold inntrådt senere enn tre måneder etter Leiekontraktens utløpsdato, og ikke for forhold inntrådt mer enn tre år og tre måneder fra leieforholdets start

Melding om krav generelt
Ønsker Utleieren å gjøre krav som omfattes av Garantien gjeldene overfor Hiscox v/ NCL, må kravet først være skriftlig fremsatt overfor Leier med krav om betaling (Påkrav). Utleiers Påkrav overfor Leier må være fremsatt innen rimelig tid etter at Utleier oppdaget eller burde ha oppdaget forholdet som gir grunnlag for kravet. Krav under Garantien skal være dokumentert og sendes til Hiscox v/NCL så snart som mulig, og senest innen ett år etter at misligholdet ble eller burde ha blitt konstatert.

Aksepterte krav
Dersom kravet er skriftlig akseptert av Leier, men likevel ikke blir betalt innen 14 dager etter Påkrav fra Utleier til Leier, må Utleier sende kravet sammen med nødvendig dokumentasjon til Hiscox v/ NCL.

Ikke aksepterte krav
Husleiekrav:
Dersom Utleiers krav helt eller delvis gjelder ubetalt husleie, vil Hiscox V/ My Rent AS varsle Leier om at det vil skje utbetaling til Utleier av ubetalt husleie med mindre Leier innen fem uker etter at varselet ble sendt, bestrider kravet, og dessuten innen samme frist dokumenterer overfor Hiscox v/ My Rent AS å ha tatt ut søksmål mot Utleier.

Dersom Leier ikke bestrider kravet innenfor fristen og på den måten som er angitt over, foretar Hiscox v/NCL utbetaling til Utleier. Dersom kravet derimot bestrides som angitt over, vil utbetaling fra Hiscox v/NCL til Utleier først kunne skje når rettskraftig avgjørelse eller skriftlig aksept fra Leier foreligger.

Andre krav:
Dersom Utleiers krav gjelder annet enn husleie, må Utleier ta ut søksmål. Hiscox v/NCL vil først kunne foreta utbetaling til Utleier når det foreligger rettskraftig avgjørelse i sak mellom Leier og Utleier, eller det kommer skriftlig aksept fra Leier. 

Tilbakebetaling fra Utleier
Hiscox v/NCL har rett til å avvise krav og kreve tilbakebetalt enhver utbetaling som er basert på feilaktig eller urettmessig grunnlag, herunder uredelig eller svikaktig handling eller unnlatelse fra Utleiers side.

I tilfeller der Hiscox v/NCL har foretatt utbetaling til Utleier, overtar Hiscox v/NCL ugjenkallelig alle Leiers rettigheter overfor Utleier hva gjelder innsigelser og eventuell rett til tilbakebetaling, knyttet til det forhold garantiutbetalingen gjelder.

Tilbakebetaling fra Leier
Hiscox v/NCL vil kreve enhver utbetaling under garantien tilbakebetalt av Leier. Alle Utleiers rettigheter overtas av Hiscox, herunder også eventuelle rettigheter Utleier måtte ha mot ansvarlig tredjepart. Det samme gjelder eventuelt krav Utleier måtte ha mot tredjepart som har stilt garanti i favør av Utleier. Hiscox sitt krav er begrenset til garantibeløpet samt renter, gebyrer og andre nødvendige kostnader som måtte ha påløpt for Hiscox i anledning garantisaken.

Krav og/eller henvendelser vedrørende denne Garanti skal rettes til:
Norwegian Claims Link AS (NCL): Postboks 324, 1326 Lysaker

E-post: leiegaranti@ncl-as.no

Tel: + 47 67 83 51 30

Faks:+47 67 83 51 40

Eller eventuell annen adresse, telefonnummer eller faksnummer som Hiscox eller en representant for Hiscox måtte angi.